Medicinteknisk behandling av Diabetes 

Vi på NordicInfu Care AB arbetar med medicintekniska hjälpmedel för insulinbehandlad diabetes. Vi tillhandahåller bland annat insulinpumpar och olika tillbehör till dessa. Vi har olika pumpar och olika infusionsset beroende på vad som passar användaren bäst.

Som ett alternativ till blodsockermätare har vi ett system för kontinuerlig glukosmätning, där en sensor fästs i underhudsfettet och mäter glukoskoncentrationen var femte minut. Värdena skickas trådlöst via en sändare till en mottagare där man kan se sitt nuvarande värde och även kurvor från sina glukosvärden. Det går att ställa in både målvärden och larmnivåer. Med hjälp av kontinuerlig glukosmätning får man bättre möjlighet att proaktivt kunna förhindra högt och lågt glukos.

För dem som ger sitt insulin med penna har vi pennkanyler samt lancetter för blodprovstagning.

Vår huvudsakliga målgrupp inom vården är diabetesteamen på medicinkliniker på sjukhusen och en viktig del i vårt samarbete med vården är de manualer och enkla lathundar som är framtagna för att underlätta start, upplärning och användning av våra produkter och som är tänkta som stöd när patienten skall sköta sin behandling hemma.